22207518_s

Program dla małych i średnich przedsiębiorstw (Program MSP) to oferta dostosowana do potrzeb małych i średnich podmiotów gospodarczych, dzięki której pracownik i jego rodzina otrzyma  szeroką ochronę zdrowia i życia,

 

Oferta dla małych i średnich przedsiębiorstw to szereg korzyści i zalet:

 

 • możliwość zawarcia umowy ubezpieczenia w firmach zatrudniających co najmniej 3 pracowników
 • ochrona ubezpieczeniowa przez 24 godziny na dobę na całym świecie
 • możliwość objęcia ochroną ubezpieczeniową małżonka oraz pełnoletnich dzieci ubezpieczonego w takim samym zakresie ochrony
 • wysokie wartości wypłacanych świadczeń
 • możliwość kontynuowania ubezpieczenia na atrakcyjnych warunkach po ustaniu zatrudnienia u danego Pracodawcy
Zakres ubezpieczenia obejmuje min.
* wystąpienie poważnego zachorowania – nawet do 68 j. w tym boleriozę, reumatoidalne zapalenie stawów, stwardnienie rozsiane a nawet cukrzycę
* pobyt w szpitalu
* uszczerbek na zdrowiu w wyniku zawału serca, udaru lub wypadku
* leczenie specjalistyczne : chemioterapię, radioterapię, ablację serca , dializoterapię
* assistance medyczny obejmujący wizytę lekarską , pomoc psychologa , rehabilitację

 

Atuty programu:

 • wydłużony okres trwania odpowiedzialności do 70 lat
 • możliwość wykupienia dożywotniej Indywidualnej Kontynuacji po zakończeniu ubezpieczenia grupowego
 • likwidacja świadczeń bez konieczności wizyty w Towarzystwie Ubezpieczeniowym

SKŁADKA

Wybór częstotliwości płatności składek:
 • miesięcznie
 • kwartalnie
 • półrocznie
 • rocznie

 

DOKUMENTY

W celu zawarcia ubezpieczenia należy złożyć:
 • wniosek o zawarcie umowy ubezpieczenia
 • listę osób przystępujących
 • imienne deklaracje ubezpieczonych
 • kserokopię numeru REGON i wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (ewentualnie KRS)

 

Wszystkie dokumenty powinny być opatrzone oryginalną pieczątką zakładu pracy i podpisami osób upoważnionych.