22207518_s

Program dla małych i średnich przedsiębiorstw (Program MSP) to oferta o charakterze ochronno -inwestycyjnym, dostosowana do potrzeb małych podmiotów gospodarczych, dzięki której pracownik i jego rodzina otrzyma nie tylko szeroką ochronę zdrowia i życia, ale również możliwość gromadzenia kapitału na dodatkową emeryturę.

Oferta dla małych i średnich przedsiębiorstw to szereg korzyści i zalet:

 • możliwość zawarcia umowy ubezpieczenia w firmach zatrudniających co najmniej 3 pracowników
 • ochrona ubezpieczeniowa przez 24 godziny na dobę na całym świecie
 • możliwość objęcia ochroną ubezpieczeniową małżonka oraz pełnoletnich dzieci ubezpieczonego w takim samym zakresie ochrony – już dla firm zatrudniających min. 8 pracowników
 • wysokie wartości wypłacanych świadczeń
 • możliwość kontynuowania ubezpieczenia na atrakcyjnych warunkach po ustaniu zatrudnienia u danego Pracodawcy
 • możliwość rozszerzenia zakresu ochrony o część inwestycyjnąminimum formalności
Jeden z najszerszych na rynku katalogów poważnych zachorowań zawierający – aż 27 jednostek chorobowych!!!
(katalog obejmuje: nowotwór, zawał serca, udar mózgu, chirurgiczne leczenie choroby wieńcowej (by-pass), niewydolność nerek, przeszczep dużych narządów, paraliż, utrata kończyn, ślepota, głuchota, utrata mowy, oparzenia, łagodny guz mózgu, śpiączka, choroba Creutzfelda – Jakoba, zakażenie wirusem HIV / Nabyty Zespół Niedoboru Odporności (w trakcie transfuzji krwi oraz w związku z wykonywanym zawodem), operacja aorty, choroba Alzheimera, schyłkowa niewydolność wątroby, operacja zastawek serca, stwardnienie rozsiane, choroba Parkinsona, anemia aplastyczna, schyłkowa niewydolność oddechowa, zapalenie mózgu lub opon mózgowo – rdzeniowych).

Atuty programu:

 • wydłużony okres trwania odpowiedzialnosci do 70 lat (bez względu na płeć)
 • możliwość wykupienia dożywotniej Indywidualnej Kontynuacji po zakończeniu ubezpieczenia grupowego
 • wysokie świadczenia za zgon w wyniku wypadku komunikacyjnego oraz w wyniku wypadku przy pracy
 • likwidacja świadczeń bez konieczności wizyty w TUNŻ Warta S.A.
 • możliwość wyboru pakietu assistance – obejmujacego świadczenia medyczne takie jak opieka pielęgniarki, wizyta
 • lekarza, pomoc psychologa już dla firmach zatrudniających min. 8 pracowników,
Program MSP zawierany jest na podstawie zasad określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia dla Grupowego Ubezpieczena na Życie “WARTA EKSTRABIZNES PLUS

SKŁADKA

Wybór częstotliwości płatności składek:
 • miesięcznie
 • kwartalnie
 • półrocznie
 • rocznie

Pierwsza składka – w terminie 20 dni od zawarcia umowy (możliwa jest prolongata terminu płatności składki).

DOKUMENTY

W celu zawarcia ubezpieczenia należy złożyć:
 • wniosek o zawarcie umowy ubezpieczenia
 • listę osób przystępujących
 • imienne deklaracje ubezpieczonych
 • kserokopię numeru REGON i wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (ewentualnie KRS)

Wszystkie dokumenty powinny być opatrzone oryginalną pieczątką zakładu pracy i podpisami osób upoważnionych.