WARTA Ekstrabiznes Plus jest nowoczesnym grupowym ubezpieczeniem na życie oferowanym firmom zatrudniającym powyżej 31 osób, które zainteresowane są dodatkowym zabezpieczeniem swoich pracowników.
Pracodawca ma możliwość skorzystania z ulg podatkowych, a pracownicy mogą zyskać szeroki zakres ochrony. Elastyczność tego ubezpieczenia pozwala na dostosowanie części ochronnej do indywidualnych potrzeb klienta wynikających np.: ze specyfiki profilu zawodowego pracowników z jednoczesną możliwością przeznaczenia części środków na inwestycje w ubezpieczeniowych funduszach kapitałowych.
Specjalnie przygotowane pakiety pozwalają łatwo i szybko dobrać najlepszą ofertę oraz uzyskać rabaty.

 

Dzięki ubezpieczeniu grupowym Pracodawca zyskuje:

 • wymierne narzędzie dbałości o swoich Pracowników, wzmacniające wizerunek firmy oraz zwiększające jej konkurencyjność na rynku pracy
 • zwiększenie atrakcyjności firmy w procesie rekrutacji najlepszych specjalistów
 • efektywny element polityki kadrowej w zakresie motywowania Pracowników
 • możliwość zaliczenia składki opłacanej przez Pracodawcę w koszty uzyskania przychodów, zgodnie z art. 16, ust 1, pkt 59 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
 • Wysoką jakość obsługi w czasie zawierania ubezpieczenia i po jego zawarciu

Korzyści dla Pracownika z ubezpieczenia grupowego:

 • ochronę ubezpieczeniową przez 24 godziny na dobę niezależnie od miejsca pobytu
 • zabezpieczenie finansowe dla Pracownika i jego rodziny w przypadku nieoczekiwanych zdarzeń losowych
 • możliwość inwestowania w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe
 • prawo do indywidualnej kontynuacji umowy ubezpieczenia po ustania zatrudnienia u Pracodawcy
 • świadczenia ubezpieczeniowe, które nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym oraz podatkiem od spadków i darowizn
 • zniżki na zakup innych ubezpieczeń oferowanych przez TUiR Warta S.A /OC,AC, mieszkania, domy

Atuty programu:

 • jeden z najszerszych na rynku katalogów poważnych zachorowań zawierający aż 27 jednostek chorobowych
  (katalog obejmuje: nowotwór, zawał serca, udar mózgu, chirurgiczne leczenie choroby wieńcowej (by-pass), niewydolność nerek, przeszczep dużych narządów, paraliż, utrata kończyn, ślepota, głuchota, utrata mowy, oparzenia, łagodny guz mózgu, śpiączka, choroba Creutzfelda – Jakoba, zakażenie wirusem HIV / Nabyty Zespół Niedoboru Odporności (w trakcie transfuzji krwi oraz w związku z wykonywanym zawodem), operacja aorty, choroba Alzheimera, schyłkowa niewydolność wątroby, operacja zastawek serca, stwardnienie rozsiane, choroba Parkinsona, anemia aplastyczna, schyłkowa niewydolność oddechowa, zapalenie mózgu lub opon mózgowo – rdzeniowych).
 • wydłużony okres trwania odpowiedzialnosci do 70 lat (bez względu na płeć)
 • możliwość wykupienia dożywotniej Indywidualnej Kontynuacji po zakończeniu ubezpieczenia grupowego
 • wysokie świadczenia z tytułu zgonu w wyniku wypadku komunikacyjnego oraz w wyniku wypadku przy pracy
 • możliwość ubezpieczenia małżonka oraz dorosłych dzieci na takich samych zasadach
 • likwidacja świadczeń bez konieczności wizyty w TUNŻ Warta S.A.
 • indywidualne Certyfikaty ubezpieczeniowe dla każdego Pracownika, będące podstawą do wykorzystania jako Cesja w Banku
Ubezpieczenie zawierane jest na podstawie zasad określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia dla Grupowego
Ubezpieczena na Życie “WARTA EKSTRABIZNES PLUS

 

SKŁADKA

Wybór częstotliwości płatności składek:
 • miesięcznie
 • kwartalnie
 • półrocznie
 • rocznie

Pierwsza składka – w terminie 20 dni od zawarcia umowy (możliwa jest prolongata terminu płatności składki).

DOKUMENTY

W celu zawarcia ubezpieczenia należy złożyć:
 • wniosek o zawarcie umowy ubezpieczenia
 • listę osób przystępujących
 • imienne deklaracje ubezpieczonych
 • kserokopię numeru REGON i wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (ewentualnie KRS)

Wszystkie dokumenty powinny być opatrzone oryginalną pieczątką zakładu pracy i podpisami osób upoważnionych.